Условия за ползване на Клубна карта “Hookah Fans Club / Наргиле Фенове Клуб
 

Настоящите условия уреждат правилата за ползване и получаване на Клубна карта “Hookah Fans Club / Наргиле Фенове Клуб”.

 1. Страни.
  • Издателят на картата е „21 Хуука“ ЕООД, с ЕИК 204785059 със седалище и адрес на управление: ПК 1303, гр. София, р-н Възраждане, ул. „Антим I“ № 57, Ет. 1, с тел. за контакт: 0882 82 33 32 и имейл за контакт: info@hookahfansclub.com , наричан по-долу „21 Хуука”.
  • Заявител може да бъде всяко физическо лице. Картата се издава поименно на картодържателя, за което той попълва заявление по образец.

 

 1. Издаване и използване на Клубната карта.
  • Издаването на картата се извършва от 21 Хуука по подадено от Клиента писмено заявление по образец в срок до 5 работни дни от датата на подаване на заявлението.
  • Образец на заявлението може да бъде получен на място в офиса на издателя или на www.hookahfansclub.com.
  • Картата се издава на членове на Hookah Fans Club / Наргиле Фенове Клуб, като членството в клуба е срещу заплащане на годишен абонамент, определен по размер от 21 Хуука и подлежащ на актуализация по преценка на издателя. може да се извърши чрез куриер или по банков път, по посочена от него банкова сметка.
  • Договорът между страните се счита за сключен при кумулативното настъпване на следните три условия: получаване на коректно попълненото заявление за издаване на карта от 21 Хуука; заплащане на годишния абонамент; издаване на клубната карта. За дата на сключване на договора следва да се счита датата на издаване на клубната карта.
  • Картата се получава лично в офиса на 21 Хуука. При изрична заявка от Клиента, картата може и да бъде изпратена по куриер до посочен от него адрес за получаване или офис на куриера; разходите по доставката с куриер са за сметка на клиента.
  • Клиентът има право на отказ от договора, сключен извън офиса на търговеца, в 14-дневен срок от датата на сключването му без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка (в случай, че е заявена доставка с куриер и картата е предадена на куриера) и разходите за издаване на картата. Правото на отказ трябва да бъде упражнено чрез недвусмислено изявление на Клиента, което да е достигнало до 21 Хуука – на посочения имейл, телефон, на място в офиса на 21 Хуука или по друг начин. След упражняване на правото си на отказ и ако Клиентът е получил заявената от него/нея карта, картата следва да бъде върната на 21 Хуука в 14-дневен срок от датата на упражняване на правото на отказ.
  • Клиентът разбира и се съгласява, че всяко използване на клубната карта за предоставяне на отстъпка ще се счита за предоставяне на услугата по смисъла на чл. 57, т. 1 ЗЗП и след датата на използване ще загуби правото си на отказ от договора.
  • Картата не е платежно средство или банкова карта и не може да се използва за извършване на разплащания по какъвто и да било начин.
  • Клубната карта не може да се прехвърля на и/или да се използва от което и да било трето лице.
  • Картата служи единствено за доказване, че клиентът е член на “Hookah Fans Club / Наргиле Фенове Клуб”.
  • Картата Важи за предоставяне на отстъпки в търговските обекти, обявени като партньори на интернет страницата на програмата www.hookahfansclub.com .
  • Картата се регистрира в системата на www.hookahfansclub.com и нейната легитимност и активност може да бъде проверявана на платформата от представител на партньорския обект.

 

 1. Срок на договора и прекратяване.
  • Договорът между страните се сключва за срок от 1 година, който съвпада със срока на валидност на клубната карта и е отбелязан върху нея.
  • Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на страните или с едностранно писмено предизвестие или уведомление от всяка от тях, както е посочено в настоящия документ.

 

 1. Отстъпки.
  • Отстъпките от всеки обект са обявени на интернет страницата на програмата www.hookahfansclub.com.
  • Отстъпките важат, при условие че артикулът/услугата не е в комбинация с друг вид отстъпка или намаляване на цената по друг начин. Търговският обект – партньор може да откаже клубната отстъпка, ако стоката/услугата е в промоция или с вече намалена цена.

 

 1. Промяна на условията.
  • „21 Хуука“ ЕООД и www.hookahfansclub.com си запазват правото да променят информацията за предлаганите услуги и настоящите условия, като информират членовете за промяната в 7-дневен срок от извършването ѝ. Уведомяването може да се извърши на посочения от клиента телефон, имейл или адрес за кореспонденция.
  • Когато не е съгласен с промените, Клиентът може да се откаже от договора, без да посочва причина за това или без да дължи обезщетение или неустойка, чрез писмено уведомление до 21 Хуука в едномесечен срок от датата на уведомяване за промяната. Правото на отказ трябва да бъде упражнено чрез недвусмислено изявление на Клиента, което да е достигнало до 21 Хуука – на посочения имейл, телефон, на място в офиса на 21 Хуука или по друг начин.
  • В случай на отказ при промяна на условията, Клиентът дължи заплащане на годишния абонамент пропорционално на срока на договора, както и на разходите за доставка (в случай, че е заявена доставка с куриер и картата е предадена на куриера) и разходите за издаване на картата. След упражняване на правото си на отказ и ако Клиентът е получил заявената от него/нея карта, картата следва да бъде върната на 21 Хуука в 14-дневен срок от датата на упражняване на правото на отказ.
  • 21 Хуука и hookahfansclub.com не носят отговорност при промяна на търговските обекти – партньори, премахване или добавяне на нови търговски обекти. Страните приемат, че промяната в конкретните търговски обекти или техния брой не следва да се счита за промяна в условията на договора между страните и че актуалните търговски обекти – партньори към всеки даден момент от срока на договора могат да бъдат проверени на www.hoookahfansclub.com .
  • 21 Хуука и hoookahfansclub.com не носят отговорност за непредоставени отстъпки от страна на търговския обект. В случай на отказана отстъпка от даден търговски обект, Клиентът следва да уведоми 21 Хуука за това обстоятелство незабавно, като изложи подробно случая. 21 Хуука поема ангажимент да съдейства за изясняване на случая и ако установи, че е допуснато нарушение от страна на търговския обект – партньор – да го изключи от партньорската програма по своя преценка.

 

 1. Процедура при загубване, повреда или унищожаване на Клубната карта.
  • При унищожаване на картата или нейната кражба или загуба ѝ, Клубната карта не се подменя.

 

 1. Лични данни.
  • С приемане на настоящите условия, Клиентът се съгласява неговите данни да бъдат използвани за изпълнение на договора между страните, за контакт с него при необходимост, както и за изпълнение на задълженията на 21 Хуука по действащото българско законодателство, включително в определени случаи и при необходимост да бъдат предоставяни за обработка от трети лица при осигуряване на съответните мерки за защитата им, в т.ч. на счетоводна кантора, адвокатска кантора, банкова или финансова институция и куриер или спедитор.
  • „21 Хуука“ ЕООД се ангажира да приложи подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на сигурността на предоставените му лични данни и гарантира поверителността на предоставените му лични данни. Дружеството декларира, че служителите му, които са оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност.
  • Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 във всеки един момент имате право на достъп до личните ви данни, както и да искате да бъдат коригирани или изтрити, правото да бъдете забравен/а (изтриване на личните ви данни); право на ограничаване на обработването; право на преносимост на данните (включително и към друг администратор, ако е технически възможно), право на възражение срещу обработването. Дружеството може да събира, обработва и предоставя на други администратори/обработващ лични данни информация, включително да ги предоставя за трансгранична обработка. Личните Ви данни няма да бъдат обработвани чрез автоматизирано вземане на индивидуални решения.
  • Тези могат да бъдат упражнени чрез подаване на молба до дружеството в свободен текст (който трябва да съдържа информация за Вас, вида лични данни и действията, които желаете да бъдат предприети) или чрез формуляр, на адресите и имейлите за контакт, посочени по-горе. Молбата следва да бъде разгледана в едномесечен срок, за което ще бъдете уведомени. Ако смятате, че е налице нарушение на правата Ви, имате възможност да сезирате КЗЛД или компетентния съд.
  • Чрез приемане на допълнителната отметка в заявлението по образец, имате възможност да приемете данните Ви за контакт да бъдат използвани от „21 Хуука“ ЕООД за изпращане на съобщения за нови промоции или услуги, които са част от Клубната програма или могат да бъдат добавени към нея срещу допълнително заплащане. „21 Хуука“ ЕООД се задължава да не предоставя тези данни на трети лица за изпращане на непоискани търговски съобщения.

 

 1. За всички въпроси, които не са уредени в настоящите условия, следва да се приложи законодателството на Република България. Споровете, които не могат да бъдат разрешени доброволно, следва да бъдат разгледани от компетентния държавен съд.